หน้าแรก เทคโนโลยี กระแสข่าวโลก บทความ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
บัญญัติ 10 ประการ

คำศัพท์ไอที

การเลือกซื้อ

มาตราฐาน-กลยุทธ์

รักษ์โลกกับคนไอที

มุมไอที

 

 

 

คำศัพท์ไอที

คำศัพท์1
คำศัพท์2 คำศัพท์3

 

ลำดับที่
คำศัพท์
ความหมาย
1
Application
ระบบงานประยุกต์
2
Business Application ระบบงานสำหรับธุรกิจ
3
Boardban Internet อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง
4
Client เครื่องลูกข่าย
5
CRM ย่อมากจาก Custom Ralation Management ซอฟต์แวร์ระบบบริหาร ลูกค้าสัมพันธ์
6
Dial up การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบหมุน โทรศัพท์ผ่านโมเด็ม
7
e-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
8
e-government รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
9
e- education ประชาชนอิเล็กทรอนิกส์
10
On-line การศีกษาอิเล็กทรอนิกส์