หน้าแรก เทคโนโลยี กระแสข่าวโลก บทความ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
บัญญัติ 10 ประการ

คำศัพท์ไอที

การเลือกซื้อ

มาตราฐาน-กลยุทธ์

รักษ์โลกกับคนไอที

มุมไอที

 

 

                     เว็บไซต์..คนพันธุ์ไอที IT เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการออกแแบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัส วิชา 3901-2005
อาจารย์ผู้สอน คือ นายกิตติพงษ์ โดยประกอบ

 
ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อนางสาวเพชราภรณ์ บุญประกอบ
ชื่อเล่น ออย
เกิดวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536
ที่อยู่ 151 ม.6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
ประวัติการศึกษา


2542-2547 ชั้นประถมศึกษา
-
โรงเรียนบ้านนาปง
2548-2550 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
-
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
2551-2553 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
2554-ปัจจุบัน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ผลงาน/เกียรติบัตร


- ภาพกิจกรรม
- เกียรติบัตร